Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

H εταιρεία μας, έχει ως αντικείμενο την εκμετάλλευση χώρων εστίασης (εφεξής η «Εταιρεία»), και διαθέτει ηλεκτρονική σελίδα (www.burgerjoint.gr) μέσω της οποίας λαμβάνει ηλεκτρονικές παραγγελίες (εφεξής ο «Ιστότοπος»).

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας της Εταιρείας, υπό την ιδιότητά της ως Υπεύθυνης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, απευθύνεται αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα που διενεργούν συναλλαγές με την Εταιρεία και αφορά στην επεξεργασία των δεδομένων τους προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής ο «ΓΚΠΔ»), και τη σχετική ισχύουσα ελληνική νομοθεσία.

Προσωπικό Δεδομένο συνιστά κάθε πληροφορία βάσει της οποίας μπορεί να εξακριβωθεί η ταυτότητα κάποιου φυσικού προσώπου (όπως όνομα, αριθμός ταυτότητας κλπ) (εφεξής τα «Προσωπικά Δεδομένα»). Η Εταιρεία μας επεξεργάζεται (ήτοι συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί) μη ευαίσθητα Προσωπικά σας Δεδομένα που οικειοθελώς έχετε υποβάλει ή πρόκειται να υποβάλετε, αποκλειστικά για τις ανάγκες εκτέλεσης των παραγγελιών σας και για σκοπούς προώθησης των (νέων) υπηρεσιών που παρέχει καθώς και των προϊόντων που πωλεί. Για τη συλλογή, αποθήκευση, και χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων απαιτείται η ρητή συγκατάθεσή σας.

Επισημαίνουμε ότι για την επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων ανηλίκων αυτή είναι νόμιμη, μόνο εάν η έχει δοθεί συγκατάθεση ή έγκριση από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που ασκούν τη γονική μέριμνα. Για τους σκοπούς της παρούσας πολιτικής απορρήτου και προστασίας προσωπικών δεδομένων ανήλικος θεωρείται όποιος έχει συμπληρώσει το 16ο έτος της ηλικίας του.

Η Εταιρεία εγγυάται ότι τα Προσωπικά σας Δεδομένα φυλάσσονται με ασφάλεια και δεν διαβιβάζει τα Δεδομένα σε τρίτους. Έχετε κάθε στιγμή το δικαίωμα να ενημερωθείτε και να έχετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα, να επικαιροποιήσετε  ή/και να διορθώσετε αυτά, να αιτηθείτε τη διαγραφή τους (μέρος αυτών ή στο σύνολό τους), να δηλώσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας εν γένει ή για σκοπούς εμπορικής προώθησης, καθώς και να ανακαλέστε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με σχετική δήλωσή σας προς την Εταιρεία.

Για οιοδήποτε ζήτημα αφορά την επεξεργασία (ήτοι, τη χρήση, συλλογή, και αποθήκευση – εφεξής συνολικά η «Επεξεργασία») των Προσωπικών σας Δεδομένων και συνδέεται με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (εφεξής η «Πολιτική Προστασίας») της Εταιρείας, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία στο τηλέφωνο +30 210.8940260 και να απευθύνετε σχετική επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Νυμφών αριθμός 1 Τ.Κ. 16674 ή με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@burgerjoint.gr

Επιλέγοντας την είσοδό σας στο σύνδεσμο https://www.burgerjoint.gr/el/oroi-xrhshs μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την Πολιτική Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων.

ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΗ  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ως προς την Πολιτική Προστασίας μας

Ι. Χορήγηση και Ανάκληση της Συγκατάθεσή σας:

Για τη συλλογή, επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση των Προσωπικών σας Δεδομένων η Εταιρεία έχει λάβει τη συγκατάθεσή σας. Τα Προσωπικά σας Δεδομένα δεν θα χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς, πλην των όσων περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Προστασίας, εκτός αν λάβουμε την προηγούμενη άδειά σας, ή εκτός αν κάτι τέτοιο επιβάλλεται ή επιτρέπεται από το νόμο. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε με οιοδήποτε μέρος της παρούσας Πολιτικής Προστασίας, παρακαλούμε να μην παρέχετε έγκριση για τη συλλογή και επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων.

Σε κάθε περίπτωση σας θυμίζουμε ότι έχετε δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, με σχετική σας δήλωση προς την Εταιρεία είτε με (α) σχετική επιστολή στην ταχυδρομική διεύθυνση Πλατεία Νυμφών 1 Τ.Κ. 16674 είτε (β) με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@burgerjoint.gr

ΙΙ. Συλλογή και Επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων:

Η Εταιρεία επεξεργάζεται, (συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί) τα Προσωπικά σας Δεδομένα τα οποία έχετε υποβάλει οικειοθελώς στην Εταιρεία μέσω (α) των τηλεφωνικών σας παραγγελιών, (β) της εγγραφής σας, ως μελών, στον Ιστότοπό της, κάνοντας χρήση των σχετικών υπηρεσιών που διατίθενται μέσω αυτών ή/και (γ) τη συμπλήρωση ειδικής τυπωμένης φόρμας επικοινωνίας.

Η Εταιρεία ενδέχεται να συλλέγει, αποθηκεύει και χρησιμοποιεί τα ακόλουθα Προσωπικά σας Δεδομένα:

Ø  Δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας (π.χ. όνομα, επώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (“e-mail”), ή/και

Ø  Δεδομένα φορολογικών στοιχείων, για παράδειγμα στην περίπτωση που ζητείται έκδοση τιμολογίου (π.χ. Α.Φ.Μ., Δ.Ο.Υ.), ή/και,

Ø  Δεδομένα ειδικάόπως ενδεικτικά φοιτητική ή επαγγελματική ταυτότητα (σε περίπτωση που ισχύουν ειδικές προωθητικές ενέργειες για συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων σε συνδυασμό με την ιδιότητα του πελάτη, εκπτώσεις σε φοιτητές ή σε επαγγελματικούς χώρους εργασίας υπό τη μορφή ομαδικών παραγγελιών).

Η Εταιρεία δεν συλλέγει ευαίσθητα Προσωπικά σας Δεδομένα, όπως ενδεικτικά, δεδομένα που αποκαλύπτουν τη φυλετική ή εθνοτική καταγωγή σας, τα πολιτικά σας φρονήματα ή τη συμμετοχή σας σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, τις θρησκευτικές σας πεποιθήσεις, καθώς και γενετικά δεδομένα, ή δεδομένα υγείας και δεδομένα που αφορούν τη σεξουαλική σας ζωή ή το γενετήσιο προσανατολισμό.

IΙΙ. Σκοπός χρήσης των Προσωπικών σας Δεδομένων:

Η Εταιρεία συλλέγει, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα για τους ακόλουθους λόγους:

Ø  την παροχή των υπηρεσιών και των προϊόντων που αιτείστε τηλεφωνικά, ή μέσω του Ιστότοπου αυτής, για την ικανοποίηση των εκάστοτε παραγγελιών σας,

Ø  την προώθηση και ενημέρωσή σας σχετικά με (νέα) προϊόντα, υπηρεσίες και προσφορές που παρέχονται από την Εταιρεία, ιδίως μέσω του Ιστότοπου αυτής, ή της φυσικής αποστολής προς εσάς από την Εταιρεία ειδικών ενημερωτικών εντύπων ή/και φυλλαδίων ή της αποστολής στο e-mail σας των εν λόγω προωθητικών ενεργειών.

ΙV. Διαβίβαση Προσωπικών Δεδομένων:

Πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα έχουν αποκλειστικά εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι ή συνεργάτες της Εταιρείας και εντός του πεδίου των αρμοδιοτήτων τους, στο πλαίσιο της ορθής εκτέλεσης και εκπλήρωσης των σκοπών της χρήσης, συλλογής και αποθήκευσης τους, όπως αυτή γνωστοποιείται δια του παρόντος.

Η Εταιρεία δεν διαβιβάζει ή γνωστοποιεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα προς οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο (νομικό ή φυσικό), εκτός εάν αυτό απαιτείται από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο ή από τις Δικαστικές Αρχές.

 

V. Προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων:

Η Εταιρεία έχει λάβει τα κατάλληλα νομικά, οργανωτικά και τεχνικά μέτρα προκειμένου να προστατεύει τα Προσωπικά σας Δεδομένα από απώλεια, κακή χρήση, αλλοίωση, μεταβολή, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση ή από παράνομη επεξεργασία και χρήση.

Περαιτέρω, η Εταιρεία καταβάλει κάθε εύλογη προσπάθεια να τηρεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα μόνο για το χρονικό διάστημα  για το οποίο αυτά είναι απαραίτητα για την παροχή των υπηρεσιών της ή/και την εκτέλεση των επιχειρηματικών της σκοπών ή/και για νομικούς λόγους, ή όπως άλλως ειδικότερα προβλέπεται από την παρούσα Πολιτική Προστασίας ή/και την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

VI. Χρόνος Τήρησης των Προσωπικών σας Δεδομένων:

Η Εταιρεία διατηρεί τα Προσωπικά σας Δεδομένα, για χρονικό διάστημα πέντε (5) ετών.

VII. Τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας:

Η παρούσα Πολιτική Προστασίας ενημερώθηκε τελευταία φορά την 2/7/2019

Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε τροποποίηση της παρούσας Πολιτικής Προστασίας, ανά διαστήματα και κατά τη διακριτική της ευχέρεια, πάντοτε στο πλαίσιο των σχετικών νομοθετικών διατάξεων. Σε περίπτωση οιασδήποτε τροποποίησης της παρούσας Πολιτικής Προστασίας η Εταιρεία δεσμεύεται ότι θα καταγράφει την ημερομηνία της σχετικής τροποποίησης στην παρούσα. Εάν πρόκειται για ουσιώδεις τροποποιήσεις της Πολιτικής Προστασίας η Εταιρεία αναλαμβάνει την υποχρέωση να αναρτήσει σχετική ανακοίνωση στον Ιστότοπό της και να σας ενημερώσει σχετικά αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφωνικά με μαγνητοφώνηση της συγκατάθεσής σας.

VIII. Χρήση Cookies:

Σας ενημερώνουμε ότι η Εταιρεία χρησιμοποιεί στον Ιστότοπό της cookies με σκοπό τη βελτίωση της online εμπειρία σας. Με τη χορήγηση της συγκατάθεσή σας ως προς την παρούσα Πολιτική Προστασίας σχετικά με την επεξεργασία, χρήση και αποθήκευση των Προσωπικών σας Δεδομένων επιβεβαιώνετε ταυτόχρονα ότι έχετε αποδεχθεί και ενημερωθεί για την χρησιμοποίηση των cookies”.

Τα “cookies” είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύονται στον φυλλομετρητή σας κατά την πλοήγησή σας στο διαδίκτυο, χωρίς να προκαλούν βλάβη στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ή στα αρχεία σας. Χρησιμοποιούνται μόνο για διευκόλυνσή σας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες του Ιστότοπού μας και για στατιστικούς λόγους προκειμένου για την Εταιρεία μας να καθορίζει τις δημοφιλείς προς τις υπηρεσίες και προϊόντα της περιοχές. Έχετε τη δυνατότητα εφόσον το επιθυμείτε να τροποποιήσετε τον φυλλομετρητή σας να αποτρέπει τη χρήση “cookies”. Στην περίπτωση όμως που τα απενεργοποιήσετε τα “ καθώς και διαγράφοντας αυτά δεν θα σας επιτραπεί να αξιοποιήσετε όλες τις δυνατότητες του Ιστότοπου ή/και να μην έχετε καθόλου πρόσβαση σε αυτές.

Μέσω των “cookies” , τρίτοι προμηθευτές, δύναται να εμφανίσουν διαφημίσεις της Εταιρείας σε ιστοσελίδες.

IX. Δικαιώματα Υποκειμένων Προσωπικών Δεδομένων και Τρόπος Άσκησης των Δικαιωμάτων:

Ως υποκείμενο επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων διατηρείτε τα ακόλουθα δικαιώματα που απορρέουν από τις διατάξεις του ΓΚΠΔ καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία. Ειδικότερα, έχετε:

Ø  Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που σας αφορούν, στους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τους αποδέκτες ή τις κατηγορίες αποδεκτών αυτών, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν.

Ø  Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών προσωπικών σας δεδομένων και συμπλήρωσης ελλιπών πληροφοριών.

Ø  Δικαίωμα διαγραφής  οιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων που σας αφορούν.

Ø  Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων

Ø  Δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή αναφορικά με την προστασία των Προσωπικών σας Δεδομένων, δηλαδή στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε όπως επισκεφτείτε τον διαδικτυακό τόπο της Αρχής www.dpa.gr). 

Ø  Δικαίωμα δικαστικής προσφυγής σε περίπτωση που θεωρείτε ότι παραβιάστηκαν τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

Ø  Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής σας όσον αφορά την επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων (χωρίς αναδρομικό αποτέλεσμα).

Up icon